TOMH AEBE

Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 32834557000     ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21761/61/Β/90/008

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 30-04-2015, καλεί τους κ.κ. Mετόχους της εταιρείας με την επωνυμία ΤΟΜΗ ΑΕΒΕ που έχει την έδρα της στα Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας, 4ο χλμ Ν.Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, Ν.Μουδανιά Χαλκιδικής, την 30  Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Υποβολή και έγκριση του 24ου  Ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσης 1/1/12-31/12/14 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/14-31/12/14.
  3. Εκλογή  ελεγκτών  για τη νέα χρήση και καθορισμός της αμοιβής των.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια  Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας  ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις στην Ελλάδα εδρεύουσες Τραπεζικές Εταιρείες πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μετόχων.

Ν.Μουδανιά 28/05/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ